bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności

Przedmiotem działania Ośrodka jest:

 • Organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
 • Organizowanie jazd próbnych-przedegzaminacyjnych na placu WORD.
 • Współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem w ośrodkach szkolenia kierowców w zakresie pomocy merytorycznej.
 • Przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji w zakresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów.
 • Współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych kandydatów na egzaminatorów.
 • Prowadzenie 3 - dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów.
 • Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.
 • Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym.
 • Organizowanie szkoleń dla kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkoleń okresowych.
 • Prowadzenie kursów:
  • Doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową.
  • Dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • Reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • Reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.
 • Współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym z Policją, Strażą Pożarną, placówkami służby zdrowia, jednostkami samorządu terytorialnego, z samorządem gospodarczym i zawodowym, towarzystwami ubezpieczeniowymi, szkołami wyższymi i jednostkami naukowo badawczymi oraz innymi organizacjami, które zajmują się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym wśród jego uczestników poprzez m.in. organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz imprez podnoszących praktyczne umiejętności kierowców, udział w szkoleniu dzieci i młodzieży, współpracę z mediami, współpracę z uczelniami wyższymi.


Opublikował: Mirosław Suchoń
Publikacja dnia: 06.11.2013
Podpisał: Jerzy Balon
Dokument z dnia: 31.10.2013
Dokument oglądany razy: 2 458